Algemene Voorwaarden
Capabel Coaching BV.

Artikel 1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij alle opdrachten aan, en alle overeenkomsten met Capabel Coaching BV, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst
2.1 De overeenkomst is pas bindend na schriftelijke bevestiging van alle aangaande partijen.
2.2 De verplichtingen van Capabel Coaching BV gaan nooit verder dan schriftelijk door Capabel Coaching BV is bevestigd.
2.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij anders overeengekomen en vermeld in de overeenkomst.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Capabel Coaching BV zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Capabel Coaching BV mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Capabel Coaching BV beiden de offerte en/of opdrachtbevestiging schriftelijk hebben ondertekend.

Artikel 4 Medewerking door cliënt
4.1 Cliënt zal Capabel Coaching BV steeds tijdig alle voor de uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verstrekken, en alle medewerking verlenen.
4.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Capabel Coaching BV verstrekte informatie, ook als deze van derden afkomstig is.
4.3 Cliënt zal zich gedurende de looptijd van de overeenkomst onthouden van het aangaan van financiële verplichtingen zonder overleg met Capabel Coaching BV.

Artikel 5 Uitvoering
5.1 Capabel Coaching BV neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
5.2 Capabel Coaching BV zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van de cliënt.
5.3 Capabel Coaching BV heeft het recht, indien nodig, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk
6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst worden gewijzigd en/of uitgebreid. Voor meerwerk zal door beide partijen schriftelijke een nadere overeenkomst worden getekend.
6.2 De extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Capabel Coaching BV.
6.3.1 Cliënt aanvaart dat door de wijzigingen als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen tijdstip van voltooiing kan worden beïnvloed.

Artikel 7 Honorarium
7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.
7.2 Alle tarieven zijn exclusief BTW en inclusief reiskosten, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving naar een bankrekening van Capabel Coaching BV.
8.2 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Capabel Coaching BV is bevoegd de vordering uit handen te geven, waardoor cliënt dan naast het verschuldigde bedrag tevens de buitengerechtelijke incassokosten zal moeten vergoeden.
8.3.1 Heeft cliënt bezwaar tegen de factuur, dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

Artikel 9 Overmacht
Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Capabel Coaching BV opgeschort. In dat geval is Capabel Coaching BV verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 10 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld en/of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 De verwerking van de door cliënt en derden aangeleverde gegevens wordt met de grootste zorg uitgevoerd.
11.2 Capabel Coaching BV is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt niet tijdig of niet de juiste informatie heeft verstrekt.
11.3.1 Indien cliënt aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van Capabel Coaching BV die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de aansprakelijkheid voor de schade in ieder geval beperkt tot een éénmalig bedrag van € 200,00.

Artikel 12 Ontbinding
12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand én vereffening van tussen partijen openstaand saldo.
12.2 Capabel Coaching BV zal indien wenselijk en/of noodzakelijk zorgdragen voor overdracht van gegevens en werkzaamheden aan derden.
Indien hierbij extra kosten moeten worden gemaakt, zullen deze zijn voor rekening van cliënt.
12.3 Capabel Coaching BV kan de overeenkomst met de cliënt schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, indien cliënt zijn/haar verplichtingen niet nakomt. Een grond voor ontbinding is onder andere het niet informeren van Capabel Coaching BV zoals benoemd in artikel 4.

U kunt ook de algemene voorwaarden hier downloaden.